Hedef Kitle

Kimyasal kazaların hazırlık, önleme ve müdahalesine yönelik olarak; kaza risklerinin belirlenmesi ve tanımlaması yönünde ortak bir ihtiyacın bulunduğu düşünülmektedir. Ayrıca, kimyasal kazaların etkilerinin azaltılması için; güvenlik, sağlık, eğitim gibi kavramlar ile birlikte profesyonel düzeyde düzenlemelere ihtiyaç vardır.

Kimyasal kazalarda/afetlerde görev alan arama ve kurtarma çalışanlarının başarı düzeyini yükseltmek için; modern teknolojik ilerlemelere paralel olarak modern araç gereçlerin kullanımı bir zorunluluktur. Profesyonel düzeyde eğitim almış arama ve kurtarma takımlarının yer alacağı bu türden çalışmaların önceden planlanması ve organizasyonu aşamalarında başarı düzeyi; üniversiteler, eğitim kurumları, resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve araştırma geliştirme merkezleri arasındaki işbirliğinin arttırılmasına bağlıdır. Projenin bu düşünce çerçevesindeki başlıca amacı; güvenlik, sağlık, arama kurtarma gibi özellikli sektörlerde çalışanların konu ile ilgili eğitim düzeyinin yükseltilmesine yönelik olarak yeni ve yenilikçi bir eğitim modülü geliştirmektir.

Bu bağlamda,

Projenin katılımcılar, proje ortakları, ilgili paydaşlar ve hedef gruplar üzerine beklenen etkilerinin şunlar olacağı düşünülmektedir;

Arama ve kurtarma çalışanlarının kurumsal düzeyde eğitim ve görev etkinliklerinin geliştirilmesi; kimyasal afetlerin yönetiminin kapsamına üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, araştırma ve geliştirme merkezleri ve diğer paydaşların da dahil edilmesi suretiyle kurumlar arasındaki  stratejik ortaklıkların geliştirilmesi,

Kimyasal kazaların önlenmesi, hazırlık ve müdahalesi ile ilgili bilgi düzeyinin; ortak ülkeler arasında işbirliği aracılığıyla arttırılması,

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında kimyasal kazaların risklerinin belirlenmesine yönelik kapasitenin geliştirilmesidir.

  • Hedef Grup Üzerine Kısa Dönemli Etki

Proje kimyasal afetlerin yönetimi için kılavuz görevi görmesi hedefiyle; ulusal politikaların uygulanması yönündeki eylem planlarının  geliştirilmesine katkı sunacaktır. Ayrıca, kimyasal kazaların yönetimi, hazırlık ve müdahale aşamalarının mevcut durumunun değerlendirilmesi yönünde; kimyasal afet risk yönetiminin zorlukları ve olası sorunları hakkında ulusal seviyede bir politika geliştirilmesinin kolaylaştırılmasına katkı yapması hedeflenmektedir.

  • Hedef Grup Üzerine Uzun Dönemli Etki

Avrupa Birliği fonları aracılığıyla; projenin, Avrupa Birliği ülkelerindeki benzer projelerin uygulama alanlarının, araştırmaların, sonuçlarının ortaya konulması suretiyle; yenilikçi bir eğitim programı olması hedeflenmektedir. Proje uygulamalarına dair çıktılar, proje web sitesi, eğitim materyalleri, web sitesi üzerinden eğitim modülü gibi araçlar ile  eğitim sistemine katkı sunması beklenmektedir. Proje çıktılarının; Avrupa'daki üniversiteler ile ülkemizdeki üniversiteler arasında yerel bir ağ oluşturarak, kapasitelerinin ve etkinliklerinin arttırılması ile sonuçların yaygınlaştırılması noktasında destek sağlaması beklenmektedir. Yaygınlaştırma faaliyetlerinin;

Coğrafi  bölgeler (yerel, bölgesel, ulusal ve/veya Avrupa),

Afet ve Acil Durum İl Müdürlüklerinin kapsamındaki Karabük, Kastamonu, Sinop, Bartın, Bolu, Zonguldak, ile Karadeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi ve Akdeniz Bölgeleri,

KARDEMİR, TÜPRAŞ, TPO, İSDEMİR , MKE gibi kompleks sanayi kuruluşlarında kimyasal kazaların oluşmasını minimize etmek, çevre ve insan hayatına yönelik olası risklerin azaltılması,

Proje ortaklarından Türkiye, Finlandiya, İspanya ve Portekizden; kurumlar, ar-ge merkezleri, üniversiteler, güvenlik, sağlık, arama kurtarma alanları dahil olmak üzere akademik çalışmaları kapsaması beklenmektedir.