Hedefler

Kimyasal kökenli afetler insan sağlığına, çevre ve kamu hayatına zarar veren planlanmadık olaylar olarak tanımlanabilir. Bu olaylar genel olarak teknolojik yetersizlikler ve/veya insan hatalarından yada her ikisinin birleşiminden kaynaklanabilmektedir (OECD). Tehlikeli kimyasal içeren büyük endüstriyel kazalar,  insan ve çevreye karşı belirgin bir tehdittir. Ayrıca, bu kazalar büyük ekonomik kayıplara yol açabilmekte, sürdürülebilir büyümenin önünde bir engel teşkil etmektedir.

Modern toplum açısından etkin bir işleve sahip olan kimyasal maddelerin; üretimi, depolanması, kullanımı ve satışı, büyük endüstriyel kazalar şeklinde nitelendirilen bir takım riskleri de özünde barındırmaktadır. Büyük endüstriyel kazalar; insan yaşamı ve doğal çevre üzerinde büyük ölçüde zarara yol açan, aynı zamanda ekonomik ve sosyal yaşam üzerinde bozukluklara neden olaylardır. Endüstriyel kazaların hükümetler, kurumlar ve topluluklar olmak üzere üç ana paydaşı vardır. Üç paydaşı bir araya getiren ortak özellik kimyasal kökenli kazaların etki alanının keskin sınırlar ile çizilmesinin (toksik salınımın rüzgâr yolu ile geniş çevrelere yayılım özelliği) mümkün olamamasından kaynaklanmaktadır. İtalya Seveso’da 1976 yılında meydana gelen kimyasal kökenli kaza, zorunlu olarak ülkelerin bu konuda senkronize hareket zorunluluğunu ortaya koymuş, kimyasal kazaların önlenmesi hazırlık ve müdahalesi açısından psikolojik alt yapının tesisinde hayati bir rol oynamıştır.

Seveso kazasından sonra tehlikeli maddelere dair riskleri içeren büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve kontrolü açısından özel bir yaklaşım ile Seveso Direktifi yayımlanmıştır. Bu direktif büyük endüstriyel kazaların önlenmesi açısından kolektif hareketin öncülü olup, gelişen teknoloji ve daha sonraki yıllarda meydana gelen, Hindistan Bhopal’de 1984 yılında ve Romanya Baia Mare’de 2000 yılında gerçekleşen Seveso benzeri olayların kitlesel çapta ortaya çıkan etkilerinden dolayı, Direktifin güncellenme ihtiyacı doğmuş ve sonraki aşamalarda Seveso II ve Seveso III Direktifleri yürürlüğe girmiştir.

Seveso Direktifinde de vurgulandığı üzere kimyasal kazaların genel yayılım özelliği bulunmaktadır ve kurumlar arası senkronizasyonu zorunlu kılmaktadır. Bundan dolayı projenin hedef kitlesi geniş bir şekilde tanımlanmıştır çünkü ortaya çıkan işin kapsamı çok geniş olup, müdahale ve etkinlik açısından güvenlik, sağlık, eğitim ve acil durum gibi farklı alanlarda profesyonel bir profil ortaya çıkmaktadır. Bu profil içerisinde ise proje hedef kitlesinin Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin arama kurtarma ekipleri, büyük sanayi kuruluşlarındaki acil durum üniteleri; çevre, kimya, güvenlik gibi alanlarda çalışmalarını yürüten üniversiteler yer almaktadır.

Bu düşünce alt yapısı üzerine kombine edilen proje ortaklığı; Türkiye, Portekiz, Finlandiya ve İspanya gibi farklı ülkelerden ve coğrafi bölgelerden oluşmaktadır. Uzmanlıkların farklı bölgelerden tamamlanması coğrafi çeşitliliğe ilave bir özellik olarak düşünülmektedir. Projede yer alan akademik kurumlar ile kamu ve özel kurumlar bu özelliğin tamamlayıcısı olarak düşünülmektedir.

Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü proje koordinatörü olarak Avrupa Birliği ve Ulusal Ajans ile yazışmalardan, proje ortakları arasındaki işbirliğinden, iş paketlerinin tamamlanması ve proje yönetiminden sorumludur. Proje genel yapısı içerisinde koordinasyonun daha etkin yürütülmesi için proje yönetim takımı oluşturulmuştur.

 

Proje ortaklarının "Proje Yönetim Takımı" koordinasyonunda aktif rolleri:

-Proje ihtiyaç analizi ve çalışmalarını yürütmek,

-Kimyasal kazaların hazırlık, önleme ve müdahalesi için yetkinlik bazlı eğitim oluşturmak,

-Workshop ve çalışma ziyaretlerini, değerlendirme toplantılarını, başlangıç toplantısını organize etmek,

-Bir proje web sitesi kurmak ve proje aktivitelerini ve çıktıları web sitesi üzerinden duyurmak,

-Karabük'de pilot eğitim organize etmek ve uygulamak,

-Proje web sitesine proje raporlarını eklemek ve duyurmak,

-Workshop çalışmalarını yaymak,

-Türkçe, İngilizce, Fince, İspanyolca ve Portekizce broşür, kitapçık ve el ilanları hazırlamak,

-Projenin amaçlarının ve çıktılarının yaygınlaştırılması ve kullanımını yönetmek,

-Projenin amaçlarını, yöntemlerini, beklenen sonuçları yaygınlaştırmak,

-Proje sonuçlarını sunmak,

-Proje çıktılarını Ulusal ve Avrupa düzeyinde hedef gruplara yaygınlaştırmak,

-2018 yılında bir final konferansı organize etmek,

-Proje ile ilgili tüm materyalleri ve tüm faaliyetleri; Türk Ulusal Ajansından ve Avrupa Birliğinden desteği deklare etmek.